Akdeniz Üniversitesi

Yönetmelik

23 Aralık 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27441

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ KİŞİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim temsilcileri: Merkezin akademik birim temsilcilerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (AKOGM): Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Özel gereksinimli kişiler: Bedensel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal yeteneklerini kullanma ve toplumsal yaşama uyum sağlama ile günlük ihtiyaçlarını karşılamada desteğe ihtiyacı olan bireyleri,

e) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği yaparak, yurt içinde ve yurt dışında özel gereksinimli kişiler için her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan özel gereksinimli kişiler konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Toplumun tüm kesimlerindeki özel gereksinimli kişilere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

c) Bu alanda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Özel gereksinimli kişilere yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

d) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim hizmetleri vermek,

e) Özel gereksinimli kişilere yönelik ihtiyaçların analizi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, onların etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, ayrıca iletişimde bulundukları diğer bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Akademik Birim Temsilcileri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Rektör, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür olarak iki yıl için görevlendirir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak iki yıl süre için görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkez faaliyetlerinin denetlenmesinden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlayacağı faaliyet raporunu her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Rektöre sunmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve özel gereksinimli kişilere yönelik çalışmalarda katkı sağlayacağı düşünülen Üniversite  öğretim elemanları arasından, çalışma alanları da göz önünde bulundurularak, Müdürün önereceği iki katı aday arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve  kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin bilimsel araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve izlemek,

c) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

ç) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

d) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve ihtiyacın giderilmesi için talepte bulunmak,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az beş üye ile istekleri halinde Üniversite dışındaki resmi veya sivil toplum kuruluşlarından, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak en az beş üye olmak üzere en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı, yirmibeş üyeden fazla olamaz.

(3) Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerlerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin özel gereksinimli kişilere yönelik olarak her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet, plan ve projelerini hazırlamak, uygulamak ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

Akademik birim temsilcileri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Akademik birim temsilcileri; Üniversite bünyesinde yer alan her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu/yüksekokul ve konservatuar gibi doğrudan eğitimle ilgili her birimin yönetim kurulu tarafından iki yıllığına seçilir.

(2) Akademik birim temsilcileri; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirlenmiş olan faaliyetleri yürütür, Merkez çalışmalarının birimlerinde uygulanmasına yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 13/12/2003 tarihli ve 25315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler İçin Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.